Pàgines

dimarts, 12 de desembre del 2006

Consell de Relacions Laborals

"El Punt" d'avui: "el govern aprova dues lleis més que van decaure en l'anterior legislatura".
i comença "Després de la llei de serveis socials, la de creació de l'Institut de Seguretat de Catalunya i la de creació del Consell de Relacions Laborals, el nou govern tripartit continua aprofitant avui l'herència de l'anterior i el consell de govern aprovarà aquest matí la llei de l'Agència Catalana de Turisme i la llei de contractes de conreu. Cinc lleis, per tant, en dues reunions ordinàries del govern. De fet, en van quedar una vintena de pendents per la dissolució del Parlament abans d'hora"[...]
Van per feina.
Em sembla molt interessant el "Consell de Relacions Laborals". Busco a Gencat i trobo el següent:

"El Govern aprova el Projecte de llei de creació del Consell de Relacions Laborals de Catalunya.

Catalunya serà la primera comunitat autònoma en disposar d’una Comissió de Convenis Col·lectius, com a òrgan especialitzat, que té per objectiu impulsar, orientar i millorar l’estructura i els continguts de la negociació col·lectiva.

El Govern ha aprovat el Projecte de llei de creació del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, un òrgan col·legiat de participació institucional i de diàleg i concertació social en matèria de relacions laborals. La constitució d’aquest organisme respon a la voluntat del Govern de continuar desenvolupant i enfortint les relacions laborals i la participació institucional a Catalunya i amb ell es dóna un pas més en la construcció d’un enramant institucional en l’àmbit sociolaboral que es va iniciar amb la reforma del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC).

Les seves funcions seran principalment de diàleg i de participació institucional entre organitzacions sindicals, empresarials i Administració. El Consell integra les comissions que fins ara tenia el CTESC (relacions laborals, seguretat i salut laborals i ocupació) així com la comissió de seguiment de la contractació laboral i les taules de prevenció de riscos laborals existents, instàncies que s’integren en les comissions de contractació i de seguretat i salut laboral. D’altra banda es creen dues noves comissions, una en matèria d’igualtat i no discriminació i l’altra del Sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS).

També convé destacar la creació, com a organisme especialitzat del Consell de Relacions Laborals, de la Comissió de Convenis Col·lectius de Catalunya, amb l’objectiu general d’impulsar, orientar i millorar l’estructura i els continguts de la negociació col·lectiva. D’aquesta manera, Catalunya serà la primera comunitat autònoma en disposar d’aquesta comissió especialitzada, així com les d’igualtat i no discriminació i la d’Inspecció de Treball.

L’organisme actuarà en Ple, en comissions –seguretat i salut laboral; seguiment de la contractació laboral; d’igualtat i no discriminació; i d’ITSS- i en grups de treball.

El Consell serà paritari, estarà integrat per un president o presidenta i 24 persones membres, designades per l’Administració de la Generalitat (8), les organitzacions sindicals (8) i empresarials (8) més representatives del territori català.

El pressupost previst per aquest òrgan, inclòs en la Llei de pressupostos per al 2006, és d’1.000.000 d’euros (400.000 euros per al Consell Català de Relacions Laborals i 600.000 euros per a la Comissió de Convenis Col·lectius).

La creació d’un Consell Català de Relacions Laborals constitueix l’expressió de la voluntat dels agents socials i econòmics i del Govern de Catalunya de fomentar i afavorir la participació institucional, concertació i el diàleg social, tal i com es va recollir en l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, signat el 16 de febrer de 2005.

En aquest context, la creació del Consell de Relacions Laborals de Catalunya respon a la doble necessitat de facilitar i racionalitzar el diàleg social, d’una banda, i de donar cobertura amb caràcter estable a la participació institucional dels agents socials, de l’altra, tot fomentant i facilitant la cooperació i el diàleg permanents entre les organitzacions sindicals i empresarials i entre aquestes i l’Administració així com per l’impuls, millora i racionalització de la negociació col·lectiva a Catalunya."

...

És dir, un organ consultiu estructurat en comitès que ha de servir per a propiciar el diàleg entre administració, empresaris i sindicats i, probablement pot ser inspirador d'alguna acció normativa. Això està a molt alt nivell i no hauria d'afectar a curt i mig termini la vida diària d'un comitè d'empresa. Veurem quina utilitat acaba tenint, en particular la comissió de convenis col·lectius. Per tant, si no ho tinc mal entès, ara hi haurà, per una banda el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) i, per l'altra, el Consell de Relacions Laborals de Catalunya (CRLC) que assumirà algunes de les comissions del CTESC i en crearà de noves. S'amplien i s'aprofondeixen, per tant, els punts de contacte dels agents socials amb el govern i també els àmbits de diàleg. En principi, sobre el paper, és una bona notícia.
Serà interessant fer el seguiment d'aquests dos consells. El CRLC, com és nou, encara no te web. El CTESC sí i l'enllaço; i també les webs de
l Parlament i de la Generalitat.